NAJNOVEJŠI IZDELKI ZA VAS

Spletna trgovina

Vračilo blaga

Vračilo blaga

 1. Odstop od pogodbe v 14 dneh

Velja izključno za blago kupljeno v spletni trgovini

Pravica do odstopa od pogodbe

Potrošnik ima pri nakupu na daljavo (spletni nakup) pravico, da v roku 14 dni od nakupa oziroma od prejema blaga oz. digitalne vsebine odstopi od pogodbe brez navedbe razloga in vrne izdelek.

Odstopni rok poteče 14 dni od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik oziroma, v primeru delne izdobave posameznih kosov blaga iz enega naročila rok potečete 14 dni od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na zadnjem kosu blaga ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik. Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje AMATIM d.o.o., Rožna ulica 9, 8210 Trebnje, e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi priložen vzorčni odstopni  obrazec TUKAJ. Ne glede na obliko odpovedi mora potrošnik podjetju predložiti originalen račun ali kopijo računa.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Učinki odstopa od pogodbe

Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja). Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov.

Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

Potrošnik blago vrne ali izroči podjetju, ki je potrošniku blago dostavilo, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o dostopu od pogodbe. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka.

Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik.

Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

Omejitve pri uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe

Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži, saj v nasprotnem primeru potrošnik odgovarja za znižanje vrednosti oz. škodo, ki jo s tem povzroči podjetju.


Zmanjšanje vrednosti blaga, ki je bilo uporabljeno (preko meja preizkusa za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga) znaša določen % od redne maloprodajne cene blaga na dan nakupa tega blaga: v primeru, da je iz razlogov na strani uporabnika na blagu nastala škoda (npr. da je blago oz. sestavni deli prodajnega kompleta poškodovano, v spremenjeni količini ali kvaliteti, neoriginalni oz. poškodovani embalaži) je podjetje upravičeno od uporabnika uveljavljati povračilo celotne škode na blagu, skladno s temeljnimi načeli civilne odškodninske odgovornosti. Odgovornost uporabnika za plačilo zmanjšanje vrednosti blaga lahko znaša do zneska polne redne maloprodajne cene blaga na dan nakupa tega blaga, glede na obseg zmanjšanja vrednosti, kar za vsak posamezen primer individualno ugotavljajo podjetje ali pooblaščeni dobavitelji in serviserji blaga.

Možnost vračila ne velja za:

  • za blago ali storitve, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
  • za blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika oz. je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam; (Primer: Izdelan izdelek prilagojen dimenzijsko ali po skici za naročnika ali kupca in podobno.)
  • za blago, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ker je neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
  • za blago, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro poteče rok trajanja;
  • za zapečatene avdio ali videoposnetke in računalniške programe, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat;
  • za zapečateno blago, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat;
  • za blago, pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk podjetja na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če podjetje pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe.

Odstop od pogodbe tudi ni mogoč v primeru dobave digitalne vsebine, ki se ne dobavi na materialnem nosilcu podatkov, če se je izvajanje začelo in kadar pogodba potrošnika zavezuje k plačilu, če:

  • je potrošnik predhodno podal izrecno soglasje za začetek izvajanja v času odstopnega roka;
  • je potrošnik privolil, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe, in
  • je podjetje predložilo potrdilo na papirju ali, če se potrošnik s tem strinja, na drugem trajnem nosilcu.

Zgoraj navedene informacije so na voljo tudi v obliki  dokumenta TUKAJ.

 1. Stvarna napaka / neskladnost blaga

2a) Stvarna napaka

Zahtevki se uporabljajo za blago, kupljeno do vključno 25.1.2023

Opredelitev stvarne napake

Napaka je stvarna:

  • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
  • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
  • če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
  • če je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Preverjanje primernosti izdelka

Primernost izdelka za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Uveljavitev stvarne napake

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti ponudnika v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Ponudnik ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Pravico do uveljavitve stvarne napake natančneje opredeljuje Zakon o varstvu potrošnikov.

Obrazec za uveljavitev stvarne napake se nahaja TUKAJ.

2b) Neskladnost blaga

Zahtevki se uporabljajo za blago, kupljeno od vključno 26.1.2023

Opredelitev skladnosti blaga

Blago je skladno s prodajno pogodbo zlasti, kadar izpolnjuje subjektivne zahteve za skladnost blaga:

  • ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti ter ima funkcionalnost, združljivost, interoperabilnost in druge lastnosti, kot je zahtevano v prodajni pogodbi;
  • je primerno za poseben namen, za katerega ga potrošnik potrebuje in s katerim je potrošnik seznanil prodajalca najpozneje ob sklenitvi prodajne pogodbe, prodajalec pa je s tem soglašal;
  • je dobavljeno skupaj z vsemi dodatki in navodili, vključno z navodili za namestitev, kot je določeno v prodajni pogodbi, ter
  • je posodobljeno, kot je določeno v prodajni pogodbi.

Poleg izpolnjevanja prejšnjih zahtev pa mora blago tudi izpolnjevati objektivne zahteve za skladnost:

 

  • ustrezati namenom, za katere se običajno uporablja blago iste vrste, pri čemer je treba, kadar je to primerno, upoštevati druge predpise, tehnične standarde ali v primeru neobstoja takih tehničnih standardov panožne kodekse ravnanja, ki se uporabljajo za posamezni sektor;
  • biti take kakovosti in ustrezati opisu vzorca ali modela, ki ju je prodajalec dal na razpolago potrošniku pred sklenitvijo prodajne pogodbe, kadar je to primerno;
  • biti dobavljeno skupaj s takimi dodatki, vključno z embalažo, navodili za namestitev ali drugimi navodili, za katere lahko potrošnik razumno pričakuje, da jih bo prejel, kadar je to primerno, in
  • biti take količine ter imeti značilnosti in druge lastnosti, vključno v zvezi s trajnostjo, funkcionalnostjo, združljivostjo in varnostjo, kot je običajno za blago iste vrste in ki jih potrošnik lahko razumno pričakuje glede na naravo blaga in ob upoštevanju kakršne koli javne izjave, podane pri oglaševanju ali označevanju s strani ali v imenu prodajalca ali drugih oseb v predhodnih členih pogodbene verige, vključno s proizvajalcem, razen če prodajalec dokaže, da:
   • za javno izjavo ni vedel in od njega ni mogoče razumno pričakovati, da bi zanjo vedel,
   • je bila javna izjava do sklenitve prodajne pogodbe popravljena na enak ali primerljiv način, kot je bila podana, ali
   • javna izjava ni mogla vplivati na odločitev za nakup blaga.Prodajalec ne odgovarja za neskladnost blaga, ki je posledica neizpolnjevanja objektivnih zahtev za skladnost, če je prodajalec potrošnika ob sklenitvi prodajne pogodbe posebej obvestil, da posamezna lastnost blaga odstopa od objektivnih zahtev za skladnost, ter je potrošnik ob sklenitvi prodajne pogodbe izrecno in ločeno sprejel to odstopanje.

Prodajalec ne odgovarja za neskladnost blaga, ki je posledica neizpolnjevanja objektivnih zahtev za skladnost, če je prodajalec potrošnika ob sklenitvi prodajne pogodbe posebej obvestil, da posamezna lastnost blaga odstopa od objektivnih zahtev za skladnost, ter je potrošnik ob sklenitvi prodajne pogodbe izrecno in ločeno sprejel to odstopanje.

Blago z digitalnimi elementi je neskladno tudi:

če prodajalec ne zagotovi, da je potrošnik obveščen o posodobitvah, vključno z varnostnimi posodobitvami, ki so potrebne za ohranjanje skladnosti blaga z digitalnimi elementi, in so mu te posodobitve tudi dobavljene v obdobju:

  • ki ga potrošnik lahko razumno pričakuje glede na vrsto in namen blaga in digitalnih elementov ter ob upoštevanju okoliščin in narave pogodbe, kadar prodajna pogodba določa enkratno dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve, ali
  • dveh let od dobave blaga z digitalnimi elementi, kadar prodajna pogodba določa nepretrgano dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve v določenem obdobju, ali
  • v katerem je treba v skladu s prodajno pogodbo dobaviti digitalno vsebino ali digitalno storitev, kadar prodajna pogodba določa nepretrgano dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve v obdobju, daljšem od dveh let.

Kadar potrošnik v razumnem roku ne namesti posodobitev, dobavljenih v skladu s prejšnjim odstavkom, prodajalec ni odgovoren za neskladnost, ki je posledica samo tega, da ni bila opravljena ustrezna posodobitev, pod pogojem, da:

  • je prodajalec obvestil potrošnika o razpoložljivosti posodobitve in posledicah, če je potrošnik ne namesti, ter
  • razlog za to, da potrošnik posodobitve ni namestil ali jo je napačno namestil, niso bila pomanjkljiva navodila za namestitev, ki so bila zagotovljena potrošniku.

Neskladnost pri namestitvah

Če je namestitev sestavni del prodajne pogodbe in jo izvede ali je zanjo odgovoren prodajalec, se kakršna koli neskladnost, ki je posledica nepravilne namestitve blaga, šteje za neskladnost blaga.

Če potrošnik blago, ki ga mora namestiti sam, nepravilno namesti zaradi pomanjkljivih navodil za namestitev, ki jih je zagotovil prodajalec ali v primeru blaga z digitalnimi elementi prodajalec oziroma podjetje, ki dobavlja digitalno vsebino ali digitalno storitev, se kakršna koli neskladnost, ki je posledica nepravilne namestitve blaga, šteje za neskladnost blaga.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena. Potrošnik mora v obvestilu o neskladnosti natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregledane ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti ter nima funkcionalnosti, združljivosti, interoperabilnosti in drugih lastnosti, kot je zapisano v pogodbi o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve,

Digitalna vsebina ali digitalna storitev ni skladna s pogodbo o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve, kadar (subjektivne zahteve):

  • ne ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti ter nima funkcionalnosti, združljivosti, interoperabilnosti in drugih lastnosti, kot je zapisano v pogodbi o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve;
  • ni primerno za poseben namen, za katerega ga potrošnik potrebuje in s katerim je potrošnik seznanil prodajalca najpozneje ob sklenitvi pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve; prodajalec pa je s tem soglašal;
  • ni dobavljeno skupaj z vsemi dodatki in navodili, vključno z navodili za namestitev, kot je dogovorjeno  v pogodbi o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve;
  • ni posodobljeno, kot je določeno v pogodbi o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve.

Poleg navedenega iz prejšnjega odstavka, je digitalna vsebina oz. digitalna storitev neskladna tudi ko (objektivne zahteve):

ne ustreza namenom, za katere se običajno uporablja digitalna vsebina ali digitalna storitev iste vrste, pri čemer je treba, kadar je to primerno, upoštevati druge predpise, tehnične standarde ali panožne kodekse ravnanja, ki se uporabljajo za posamezni sektor, če tehnični standardi za določen sektor ne obstajajo;

  • ni dobavljena skupaj z vsemi dodatki in navodili, za katere lahko potrošnik razumno pričakuje, da jih bo prejel, kadar je to primerno;
  • ni skladna z morebitno poskusno različico ali predogledom digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki ga je podjetje dalo na razpolago pred sklenitvijo pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve, ter
  • ni take količine ter nima značilnosti in zmogljivostnih lastnosti, vključno v zvezi s funkcionalnostjo, združljivostjo, dostopnostjo, kontinuiteto in varnostjo, kot so običajne za digitalno vsebino ali digitalno storitev iste vrste in ki jih lahko potrošnik razumno pričakuje glede na naravo digitalne vsebine ali digitalne storitve in ob upoštevanju javne izjave, podane zlasti pri oglaševanju ali označevanju s strani ali v imenu podjetja ali drugih oseb v predhodnih členih pogodbene verige, vključno s proizvajalcem, razen če podjetje dokaže, da: 
  • za zadevno javno izjavo ni vedelo in od njega ni mogoče razumno pričakovati, da bi zanjo vedelo,
  • je bila javna izjava do sklenitve pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve popravljena na enak ali primerljiv način, kot je bila podana, ali
  • javna izjava ni mogla vplivati na odločitev za nakup digitalne vsebine ali digitalne storitve.

Posodobitve digitalne vsebine ali digitalne storitve so neskladne, če podjetje ne zagotovi, da je potrošnik obveščen o posodobitvah, vključno z varnostnimi posodobitvami, ki so potrebne za ohranjanje skladnosti digitalne vsebine ali digitalne storitve s pogodbo o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve. 

Podjetje zagotovi, da so posodobitve iz prejšnjega odstavka dobavljene oziroma dane na razpolago potrošniku v obdobju:

  • v katerem je treba v skladu s pogodbo o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve dobavljati digitalno vsebino ali digitalno storitev, kadar pogodba o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve določa nepretrgano dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve v določenem obdobju, ali
  • ki ga lahko potrošnik razumno pričakuje glede na vrsto in namen digitalne vsebine ali digitalne storitve ter ob upoštevanju okoliščin in narave pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve, kadar pogodba o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve določa enkratno dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve ali niz posameznih dobav digitalne vsebine ali digitalne storitve.

Neskladnost zaradi nepravilne integracije digitalne vsebine ali digitalne storitve

Katera koli neskladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki je nastala zaradi nepravilne integracije digitalne vsebine ali digitalne storitve v digitalno okolje potrošnika, se šteje za neskladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve, če:

  • je bila digitalna vsebina ali digitalna storitev integrirana s strani podjetja ali v okviru odgovornosti podjetja ali
  • je bilo predvideno, da digitalno vsebino ali digitalno storitev integrira potrošnik, do nepravilne integracije pa je prišlo zaradi pomanjkljivih navodil za integracijo, ki jih je zagotovilo podjetje.

 

Jamčevalni roki in uveljavljanje pravic

Prodajalec ne odgovarja za neskladnosti na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar dobavljena. Šteje se, da je neskladnost blaga obstajala že v času dobave, če se pojavi v roku enega leta od dobave blaga.

V primeru blaga z digitalnimi elementi, pri katerem prodajna pogodba določa nepretrgano dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve v določenem obdobju, je prodajalec odgovoren za vsako neskladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki nastane ali se pokaže v dveh letih od dobave blaga z digitalnimi elementi.

V primeru blaga z digitalnimi elementi, pri katerem prodajna pogodba določa nepretrgano dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve za obdobje, daljše od dveh let, je prodajalec odgovoren za vsako neskladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki nastane ali se pokaže v obdobju, v katerem je treba v skladu s prodajno pogodbo dobaviti digitalno vsebino ali digitalno storitev.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti, če o neskladnosti obvesti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena.

Uveljavljanje jamčevalnih zahtevkov z naslova neskladnosti blaga

V primeru neskladnosti blaga je potrošnik, ki je o neskladnosti blaga obvestil prodajalca, pod pogoji in v vrstnem redu iz tega odseka, upravičen da:

 1. zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga oz. digitalne vsebine ali digitalne storitve;

Da bi se vzpostavila skladnost blaga, lahko potrošnik izbere med popravilom blaga in zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom, razen če:

  • je izpolnitev izbranega jamčevalnega zahtevka nemogoča ali
  • izpolnitev izbranega jamčevalnega zahtevka predstavlja nesorazmerne stroške za prodajalca v primerjavi z drugim jamčevalnim zahtevkom ob upoštevanju vseh okoliščin.
 1. zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe oz. pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve in zahteva vračilo plačanega zneska.

Potrošnik lahko zahteva sorazmerno znižanje kupnine ali odstopi od prodajne pogodbe v katerem koli od naslednjih primerov:

  • prodajalec ni popravil ali zamenjal blaga ali, kadar je to ustrezno, ni končal popravila ali izvedel zamenjave blaga v skladu s tem zakonom oziroma je zavrnil potrošnikov jamčevalni zahtevek za vzpostavitev skladnosti blaga v skladu s šestim odstavkom prejšnjega člena;
  • neskladnost obstaja, čeprav je prodajalec poskušal vzpostaviti skladnost;
  • narava neskladnosti je tako resna, da upravičuje takojšnje sorazmerno znižanje kupnine ali odstop od prodajne pogodbe, ali
  • prodajalec je izjavil ali pa je iz okoliščin očitno, da prodajalec ne bo vzpostavil skladnosti blaga v razumnem roku ali brez znatnih nevšečnosti za potrošnika.

V kolikor se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga, lahko potrošnik odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

Pravico do uveljavljanja zahtevkov iz naslova neskladnosti blaga  natančneje opredeljuje Zakon o varstvu potrošnikov. (ZVPot-1)

Obrazec za uveljavitev zahtevkov z naslova neskladnosti blaga se nahaja TUKAJ.

Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku in nam hkrati omogočiti pregled artikla. Skupaj z priloženim obrazcem, ki ga je potrebno izpolniti. Kupec nima nobenega dodatnega stroška z odpravo neskladnosti.

 ODSTOP OD NAKUPA

 Skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov zakon o varstvu potrošnikov imate pravico, da nam v 14 dneh od prevzema blaga sporočite, da odstopate od pogodbe in sicer z elektronskim sporočilom na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., ne da bi vam bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev. V tem primeru morate prejeto blago vrniti nepoškodovano in v originalni embalaži ter s priloženim računom ali kopijo računa v 14 dneh po sporočilu o odstopu. Izdelke, ki jih vračate zaščitite in pošljete v original embalažo. Za pošiljko ali paket, če je le možno izberite PAZLJIVEJŠE RAVNANJE za izdelke ki so občutjive narave. Sporočilo je veljavno, če je poslano v navedenem roku. Možnost odstopa od pogodbe je namenjena temu, da artikel lahko odprete, pregledate in če vam ne ustreza, ali pa so bila vaša pričakovanja napačna, odstopite od nakupa. Ta priporočila ne veljajo, če je artikel ob nakupu v okvari oziroma ne deluje, v tem primeru nakup reklamirate. Prav tako ne velja za izdelke, ki so narejeni po prilagojenih dimenzijah naročnika-kupca ali skici naročnika.

Izdelke vrnete na AMATIM d.o.o., Rožna ul. 9, 8210 TREBNJE. Sporočilo velja za pravočasno, če je pošiljka oddana v roku 14 dni po prevzemu (fizični posesti) oz. v 14 dneh po pisnem obvestilu o odpstopu od pogodbe. Izdelki morajo biti nerabljeni in brez sledov uporabe nepoškodovani in v originalni embalaži z vsemi pripadajočimi elementi na svoje stroške, saj v nasprotnem primeru potrošnik odgovarja za znižanje vrednosti oz. škodo, ki jo s tem povzroči podjetju. Zmanjšanje vrednosti blaga, ki je bilo uporabljeno (preko meja preizkusa za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga) znaša določen % od redne maloprodajne cene blaga na dan nakupa tega blaga: v primeru, da je iz razlogov na strani uporabnika na blagu nastala škoda (npr. da je blago oz. sestavni deli prodajnega kompleta poškodovano, v spremenjeni količini ali kvaliteti, neoriginalni oz. poškodovani embalaži) je podjetje upravičeno od uporabnika uveljavljati povračilo celotne škode na blagu, skladno s temeljnimi načeli civilne odškodninske odgovornosti. Odgovornost uporabnika za plačilo zmanjšanje vrednosti blaga lahko znaša do zneska polne redne maloprodajne cene blaga na dan nakupa tega blaga, glede na obseg zmanjšanja vrednosti, kar za vsak posamezen primer individualno ugotavljajo podjetje ali pooblaščeni dobavitelji in serviserji blaga.

Pošiljk z odkupnino nismo dolžni sprejeti. Dostavna služba GLS nudi možnost vračila blaga, ki ga želite zamenjati, ob dostavi drugega, ki ste ga izbrali v zameno. V tem primeru vrnete izdelke v originalni  transportni embalaži (škatli) in z vso pripadajočo embalažo, v kateri ste prejeli izdelke iz prejšnjega nakupa. Stroški te storitve so nižji od stroškov, ki bi jih imeli z neposrednim vračanjem blaga. Stroške vračila nosite v višini izbrane dostavne službe. Kupnina naročila vam bo vrnjena na vaš trr vrnemo takoj, ko je to mogoče,najkasneje pa v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu pogodbe.Velja za spletni nakup.  Izdelek lahko tudi fizično vrnete na sedežu podjetja po predhodni najavi na 040 645 239. Vse stroške vračila blaga pri odstopu od pogodbe krije potrošnik.

Omejitve pri uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe

Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži, saj v nasprotnem primeru potrošnik odgovarja za znižanje vrednosti oz. škodo, ki jo s tem povzroči podjetju.

Zmanjšanje vrednosti blaga, ki je bilo uporabljeno (preko meja preizkusa za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga) znaša določen % od redne maloprodajne cene blaga na dan nakupa tega blaga: v primeru, da je iz razlogov na strani uporabnika na blagu nastala škoda (npr. da je blago oz. sestavni deli prodajnega kompleta poškodovano, v spremenjeni količini ali kvaliteti, neoriginalni oz. poškodovani embalaži) je podjetje upravičeno od uporabnika uveljavljati povračilo celotne škode na blagu, skladno s temeljnimi načeli civilne odškodninske odgovornosti. Odgovornost uporabnika za plačilo zmanjšanje vrednosti blaga lahko znaša do zneska polne redne maloprodajne cene blaga na dan nakupa tega blaga, glede na obseg zmanjšanja vrednosti, kar za vsak posamezen primer individualno ugotavljajo podjetje ali pooblaščeni dobavitelji in serviserji blaga. Pri vračilu blaga lahko zahtevate vračilo denarja, zamenjavo za drug izdelek ali dobroimetje. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno sodišče v TREBNJEM.

Podjetja in vračila

Če ste kupili artikel z računom na podjetje, ste sprejeli pogoje poslovanja, ki veljajo za podjetja. Glavna razlika je v možnosti odstopa od pogodbe: Podjetjem, samostojnim podjetnikom in drugim pravnim osebam omogočamo vračilo pošiljk izdelkov v okviru garancijskih pogojev. Prej naštete organizacije nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema blaga, ne da bi bilo treba navesti razlog za svojo odločitev kot to velja za potrošnike (fizične osebe). Vračilo kupnine zato žal ni možno. Za nakupe pravnih oseb veljajo Splošni pogoji poslovanja , z razliko v že predhodno omenjenih možnostih odstopa od pogodbe.

Če ste kupili artikel z računom na podjetje, ste sprejeli pogoje poslovanja, ki veljajo za podjetja. Glavna razlika je v možnosti odstopa od pogodbe: Podjetjem, samostojnim podjetnikom in drugim pravnim osebam omogočamo vračilo pošiljk izdelkov v okviru garancijskih pogojev. Prej naštete organizacije nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema blaga, ne da bi bilo treba navesti razlog za svojo odločitev kot to velja za potrošnike (fizične osebe). Vračilo kupnine zato žal ni možno. Za nakupe pravnih oseb veljajo Splošni pogoji poslovanja , z razliko v že predhodno omenjenih možnostih odstopa od pogodbe.

PRAVICA DO ODSTOPA OD IZVEDBE NAROČILA

Pridržujemo si pravico, da lahko izjemoma v celoti ali delno odstopimo od izvedbe naročila v določenih primerih, če v poteku obdelave naročila naročenih izdelkov zmanjka na zalogi, če je ugotovljena povečana plačilna rizičnost kupca,  če naročilnica ni bila izpolnjena v skladu s splošnimi pogoji. V vseh navedenih in podobnih primerih o morebitnem odstopu od pogodbe z naše strani,  vas bomo kar se da najhitreje obvestili po elektronski pošti.

Garancija
Garancija velja na območju Republike Slovenije.

Garancija je vsaka obveznost, ki jo proizvajalec (v nadaljnjem besedilu: garant) prevzame do potrošnika poleg zakonskih obveznosti prodajalca iz naslova obveznega jamstva za skladnost blaga in s katero se zaveže, da bo potrošniku brezplačno popravil ali zamenjal blago, vrnil del ali vso kupnino, kadar blago ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali ustreznem oglaševalskem sporočilu, ki je na voljo ob sklenitvi pogodbe ali pred tem.

Garancija garanta pravno zavezuje pod pogoji, določenimi v garancijskem listu in s tem povezanih oglaševalskih sporočilih, ki so na voljo ob sklenitvi pogodbe ali pred tem.

Garant jamči za kakovost izdelka oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

Garancijski rok začne teči z dnem dobave izdelka potrošniku.

Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.

Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšanega roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka iz prejšnjega odstavka. Če proizvajalec v roku ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Ne glede na zgoraj navedeno, lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od prodajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.

Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

Čas, v katerem vam proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate je vsaj 3 leta po preteku garancijskega roka.

Prodajalec ni usposobljen za tehnično presojo glede morebitnih okvar in tako tudi ne more odločati o zamenjavi izdelka brez mnenja pooblaščenega servisa o okvari.

Garancija ne velja v primerih, ki so navedeni v posameznem garancijskem listu ob posameznem artiklu.

Vsi izdelki iz prodajnega asortimana imajo garancijo. Garancija začne teči od datuma prevzema izdelka ali  izpisanega na računu če gre za istočasen prevzem izdelka in z garancijskim listom, doba garancije je izpisana na garancijskem listu. Morebitna neuporaba izdelka ne podaljša garancijskega roka.

Garancija začne teči od dneva od datuma prevzema (fizične posesti) izdelka ali  izpisanega na računu če gre za istočasen prevzem izdelka in jo lahko uveljavljate vedno samo skupaj z računom prodajalca ter izpolnjenim reklamacijskim obrazcem. Klikni Me !

Izdelek ima garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna le ob upoštevanju navodil, navedenih na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.

Proizvajalec je v skladu z zakonom kupcu dolžan zagotoviti garancijo za brezhibno delovanje kupljenega blaga. Garancijo lahko kupec uveljavlja neposredno pri proizvajalcu ali njegovem pooblaščenem servisu. Kupec lahko uveljavlja garancijo s priloženim garancijskim listom in računom, izdanega s strani prodajalca.

REKLAMACIJE OB PREVZEMU POŠILJKE
Če kupec prejme paket, vidno poškodovan med transportom, če ste prejeli neustrezno število naročenih izdelkov, ki se razlikuje od količine na prevzemnih dokumentih ali je prišlo do poškodbe blaga med prevozom, se obrnite nemudoma na nas. V kolikor sumite, da je bila pošiljka med dostavo poškodovana, prejeto blago preglejte takoj in ob prisotnosti dostavljalca morebitne vidne poškodbe vnesite v zapisnik, katerega je dostavljalec dolžan podpisati. Še posebej bodite pozorni na blago, ki ima nalepko STEKLO, LOMLJIVO ali kaj podobnega. Kakršnokoli žvenketanje pri manipuliranju je verjetno znak za razbito vsebino, kar seveda obravnavamo kot poškodbo pri dostavi. Zaželjeno je tudi, da je poškodba zabeležena s fotoaparatom.

Škodo je potrebno prijaviti v roku 7 koledarskih dni od datuma prejema paketa na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali po telefonu na številko 040 645 239. Ob prijavi škode bomo potrebovali tudi fotografije paketa,  embalaže, poškodovanega artikla, GLS nalepke in pa opis poškodbe.

Reklamacije
Prav tako nas kar najhitreje obvestite, na telefon 040-645-239 ali na e-mail Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., če se prejeti izdelek razlikuje od kupljenega ali da vam kaj manjka oziroma so manjkajoči deli ,da lahko napako odpravimo v najkrajšem možnem času.

Obrazec za reklamacijo (neskladnost blaga )  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. Ko vračate blago v reklamacijo morate izdelku priložiti reklamacijski zapisnik,kopijo računa in pripadajoč obrazec ki je zahtevan. Blago mora biti v original embalaži.V primeru upravičene reklamacije vam izdelek popravimo ali brezplačno zamenjamo z drugim enakovrednim in brezhibnim izdelkom. 

Varstvo potrošnikov
Pri prodaji spoštujemo Zakon o varstvu potrošnikov. Vse navedene cene za izdelke so maloprodajne in izražene v EUR z vključenim 22 % DDV-jem. Cena, po kateri ste blago naročili velja dokler blaga ne dostavimo.

Rok dobave
Rok dobave izdelkov je 1 - 3 delovnih dni za izdelke na zalogi, če ni na zalogi pri dobavitelju potem je rok dobave daljši 2 - 4 tedne, v tem primeru tudi vsakega kupca obvestimo o čakalni dobi, izdelki, ki so na zalogi pri nas 1 - 3 delovne dni. Če je izdelek na zalogi vas obvestimo ob oddanem naročilu v najkrajšem možnem času.

Varstvo in pravica do zasebnosti
Skrbno varujemo vaše podatke pred zlorabo nepooblaščenim dostopom,razkrivanjem,spreminjanjem.Vse podatke pridobljene preko spletne prodajalne uporabljamo le za lastno uporabo.

 


Koraki nakupa

Pozdravljeni

dobrodošli v naši spletni trgovini.

Postopek registracije:

Kliknite zavihek registracija

Odprejo se okna katera so označena z zvezdico

Ta okna so pomembna pazljivo jih pravilno izpolnite

Vsa okna označena z zvezdico je potrebno izpolniti drugače postopek registracije ne bo uspešen.

V kolikor nakupujete na pravno osebo vpišite še davčno številko in vse podatke o podjetju. Le tako vam bomo pravilno izstavili račun.

To ne velja za fizične osebe.

Pazljivo vpišite vaš e-mail pazite da pišete z malimi črkami prav tako velja za vašo telefonsko številko ker vas bo pred dostavo kontaktiral dostavljalec kurir.

Ko zaključite registracijo vam trgovina pošlje potrditveno povezavo katero je potrebno potrditi.

POZOR velikokrat se zgodi da vam poštni odjemalec prejme e-mail v nezaželeno pošto ali spam. Ponavadi se to dogaja v gmailu ali yahoo.

Tako ste opravili registracijo in potrdili vašo identiteto nato se prijavite z vašim uporabniškim imenom in geslom ki ste ga kreirali pri registraciji.

Ko ste prijavljeni lahko opravite nakup izberete izdelek ter nato zakljucite nakup z izbiro ikone košarica.

Izberete željeno dostavo ali osebni dvig na sedežu podjetja ter način plačila. Možnosti so tri in sicer plačilo na trr tu je zaračunana dostava samo 4.99€ ali plačilo po povzetju tu je poštnina 5.99€. To velja za pakete do teže 20 kilogramov. Možen pa je tudi oseben dvig in sicer na našem naslovu Rožna ulica 9. 8210 Trebnje po predhodni najavi dan pred prihodom na 040 645 239 ali 040 645 259 

Nato zaključite naročilo kliknete spodaj kvadratek preveri naročilo in nato kliknete oziroma obkljukajte spodaj kvadratek pogoji poslovanja vsekakor jih preberite in če se strinjate z našim poslovanj obkljukate.

V kolikor tega ne storite ni možno opraviti nakupa na naši spletni strani.

Tako zaključite nakup na vaš e-mail boste prejeli pisno naročilo. Ko je naročilo izvedeno vam izdelke odpošlemo. Ponavadi traja dostava za izdelke ki so na zalogi 2 dni v kolikor gre za izdelke ki se naročajo po naročilu počakamo vaše plačilo nato vam izdelek naročimo tako izdelek potuje od proizvajalca na vaš naslov cca 14 dni za zbirnik pa cca 30 dni odvisno od artikla.

V kolikor se vam bo kje kaj zataknilo imamo na voljo takojšno spletno aplikacijo za pogovor z nami ki se nahaja spodaj desno lahko pa nas tudi pokličete na tel: 040 645 239 ali 159 in z veseljem vam bomo pomagali.

Prijetno nakupovanje in vsekakor zadovoljstvo ob nakupu vam želi VAŠA MIŠKA trudimo se da so izdelki cenovno najdostopnejši na tržišču kakor tudi kvalitetni: )

Postopek nakupa

KORAKI NAKUPA

1. korak: Na spletni strani www.babyotroskatrgovinamiska.eu so kupcu prikazani izdelki, ki jih je med brskanjem po spletni trgovini dodal v nakupovalno košarico. Pod izbranim izdelkom je navedena cena izdelka, strošek dostave ter celoten strošek nakupa. Stroški dostave so odvisni od število paketov ter teže naročenih artiklov. Stroške dostave uporabnik/kupec po oddaji naročila prejme dodatno e-sporočilo z informacijo o končni višini stroška dostave za vso naročeno blago.

2. korak: Če kupec želi določen izdelek odstraniti iz nakupovalne košarice, mora klikniti na povezavo “Odstrani”, ki se nahaja ob izdelku. Če želi kupec dodati še druge izdelke v košarico, se vrne na izbran izdelek in ga doda na enak način kot je opisano v 1. koraku

3. korak: Kupec mora v spletni obrazec vnesti vse zahtevane podatke za dostavo (ime, priimek, naslov, telefon, e-naslov). Kupec lahko doda tudi svoje opombe. Kupec v nakupovalni košarici izbere način plačila, kar stori z izborom ponujenih možnosti v razdelku “Način plačila” ter izbere na kakšen način bodo izbrani artikli dostavljeni v (razdelku) "Način dostave."  Kupec potrdi naročilo s klikom na gumb  "Potrdite naročilo" ter po tem, ko je obkljukal okenci z besedilom "Pogoje poslovanja in Politika zasebnosti Soglašam in potrjujem. Za izvedbo pravnega posla. “
4. korak: Če je bilo naročilo uspešno posredovano, se na spletni strani izpiše tekst »Hvala za vaše naročilo!« Poleg tega bo kupec na elektronski naslov, ki ga je posredoval v prejšnjem koraku, prejel obvestilo s podrobnostmi o naročilu. Kupec bo prejel dodatno e-sporočilo z vsemi informacijami (in v primeru naročil pohištva) o možnosti prevzema blaga.

5. korak: POTRDITEV NAROČILA

Po zaključku naročila bo kupec na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob naročilu, prejel elektronsko obvestilo o vseh podrobnostih o naročilu. Z omenjenim sporočilom je kupec seznanjen, da nas lahko v primeru kakršnihkoli vprašanj obvesti preko e-pošte: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 

6. korak: Ponudnik naročilo pregleda (preveri rok in možnost dobave naročenih artiklov) in naročilo dokončno potrdi ali zavrne (obrazložitev z navedbo razloga zavrnitve) – potrditev naročila. V nekaterih primerih lahko ponudnik kupca tudi kontaktira preko telefona (kontaktna številka – preverjanje podatkov, zagotavljanje točnosti dobave, ipd.). Za blago, ki ga ponudnik nima na zalogi v lastnem skladišču, je le-ta izključno vezan na dobavo s strani ponudnikovega dobavitelja in na čas, v katerem lahko ponudnikov dobavitelj dostavi blago do ponudnika, kupca pa ponudnik sproti obvešča o poteku dobave. Če je dobavna doba zelo dolga in kupec ne želi čakati, lahko kupec to sporoči ponudniku, ki bo artikel odstranil iz naročila in vrnil kupcu morebitna že vplačana sredstva, ostale artikle iz naročila pa po izbiri kupca, ali dobavil, ali pa celotno naročilo storniral.

- ko ponudnik v dogovorjenem roku blago pripravi in odpošlje, o tem po elektronski pošti obvesti kupca –»VAŠE NAROČILO JE ODPOSLANO!«. Sporočilo vsebuje tudi opis politike vračila blaga in podatke o tem, kam se lahko kupec obrne v primeru zamude pri dostavi in v primeru pritožbe

 

Garancija

Garancija
Garancija velja na območju Republike Slovenije.

Garancija je vsaka obveznost, ki jo proizvajalec (v nadaljnjem besedilu: garant) prevzame do potrošnika poleg zakonskih obveznosti prodajalca iz naslova obveznega jamstva za skladnost blaga in s katero se zaveže, da bo potrošniku brezplačno popravil ali zamenjal blago, vrnil del ali vso kupnino, kadar blago ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali ustreznem oglaševalskem sporočilu, ki je na voljo ob sklenitvi pogodbe ali pred tem.

Garancija garanta pravno zavezuje pod pogoji, določenimi v garancijskem listu in s tem povezanih oglaševalskih sporočilih, ki so na voljo ob sklenitvi pogodbe ali pred tem.

Garant jamči za kakovost izdelka oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

Garancijski rok začne teči z dnem dobave izdelka potrošniku.

Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.

Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšanega roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka iz prejšnjega odstavka. Če proizvajalec v roku ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Ne glede na zgoraj navedeno, lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od prodajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.

Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

Čas, v katerem vam proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate je vsaj 3 leta po preteku garancijskega roka.

Prodajalec ni usposobljen za tehnično presojo glede morebitnih okvar in tako tudi ne more odločati o zamenjavi izdelka brez mnenja pooblaščenega servisa o okvari.

Garancija ne velja v primerih, ki so navedeni v posameznem garancijskem listu ob posameznem artiklu.

Vsi izdelki iz prodajnega asortimana imajo garancijo. Morebitna neuporaba izdelka ne podaljša garancijskega roka.

Garancija začne teči od dneva od datuma prevzema izdelka ali  izpisanega na računu če gre za istočasen prevzem izdelka in jo lahko uveljavljate vedno samo skupaj z računom prodajalca ter izpolnjenim reklamacijskim obrazcem. Vračilo blaga v garanciji se opravi v skladu s pogoji, ki jih je proizvajalec navedel v garancijskem listu. V tem primeru stroškov vračila blaga ne krije kupec.

Garancijo lahko kupec uveljavlja samo z garancijskim listom in ali računom prodajalca.

 • Pomembno

  • Ko vračate artikel v reklamacijo ali garancijo prodajalcu (AMATIM d.o.o..), morate priložiti obrazec (zapisnik) o vračilu blaga, ter kopijo računa.
  • Naslov za vračilo blaga prodajalcu je AMATIM d.o.o, Rožna ul. 9, 8210 TREBNJE
  • Priporočamo, da nas pred vračilom kontaktirate da se dogovorimo o dnevu prevzema na vašem naslovu, da blago lahko ustrezno pripravite za transport.
  • Blago lahko tudi osebno dostavite. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.
  • Če se vam porajajo dodatna vprašanja, vas vabimo, da nas pokličete na 040 645 239  ali nam pišete
  • na e-naslov:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 Garancijski pogoji so navedeni na garancijskem listu primeri opisani spodaj.

 • neupoštevanju navodil za uporabo,
 • malomarnem ravnanju z izdelkom,
 • popravilu, ki ga je opravila nepooblaščena oseba,
 • poškodbah, ki so nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca oziroma tretje osebe.

 

 

Dostava

Stroški pakiranja in dostave enega paketa na naslov v Sloveniji, znašajo po veljavnem ceniku po pogodbi dostavne službe HITRA POŠTA ali GLS in so odvisne od teže izdelkov, razen za izdelke kjer je strošek dostave posebej naveden.

 

 • Pred prevzemom paketa, preverite da le ta ni poškodovan, v primeru da so poškodbe transporta vidne, le to zabeležite ob podpisu prevzema. Ko podpišete da ste paket prevzeli s tem tudi soglašate, da ste prevzeli nepoškodovan paket. Z kurirjem, ki vam je paket dostavil izpolnite reklamacijski zapisnik. Skupaj z dostavno službo, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času. Reklamacije dostave nato ureja podjetje Amatim d.o.o. ( z tem postopkom kupec nima nobenega dodatnega stroška, reklamacija se vrši po tem izključno med dostavljalcem in prodajalcem.)
  V primeru dostave napačnega blaga krije stroške vračila podjetje AMATIM d.o.o. Storitve dostave za nas opravlja dostavno podjetje HITRA POŠTA in GLS.
 • iizbira med naslednjimi načini dostave:                                 
  • dostava paketa na vaš naslov
  • dostava paketa v Parcel Shop enoto
  • dostava paketa na drugi naslov
  • dostava paketa v GLS ali HITRA POŠTA depo
  • izbira drugega dneva dostave
  • pooblaščanje drugega prejemnika paketa

 

 •                                                                

Pohištvo zaradi teže in možnosti poškodb dostavljamo sami do stranke ali stranka lahko izdelek osebno prevzame na sedežu podjetja po predhodni najavi na telefon 040645239. Po pošti pohištva ne pošiljamo zaradi morebitnih poškodb med transportom. Za dostavo vas običajno kontaktiramo, da se dogovorimo za čas dostave. 

Stroški dostave:

Strošek dostave je odvisen od teže paketa in se ga zaračuna na poslanem naročilu, predračunu oziroma računu.

        

 • Pisemska priporočena pošiljka 2,99 EUR
 • Paket od   0 kg do 10 kg = 4,99 EUR
 • Paket od 10 kg do 15 kg = 6,00 EUR
 • Paket od 15 kg do 20 kg = 9,76 EUR
 • Paket od 20 kg do 25 kg = 12 EUR
 • Paket od 25 kg do 30 kg = 19 EUR

V kolikor bi nam želeli še kaj sporočiti ob naročilu v okencu OPOMBE vpišite željeno opombo!

Pošiljke so v dostavi (blago ki je na zalogi) že prvi ali drugi delovni dan po oddaji in potrditvi naročila in sicer v času emd 8:00 in 16:00. V primeru, da vas v tem času ni doma, prosimo, da ob oddaji naročila navedete naslov in kontaktno številko za dostavo, kjer boste dosegljivi. Če vam kurir ne more predati paketa, vam pusti sporočilo s telefonsko številko, kamor lahko pokličete in se ogovorite za dostavo ali osebni prevzem v depojih podjetja GLS ali HITRE POŠTE. Podatke o depojih dostavne službe GLS najdete na spleti strani http://www.gls-slovenia.com.

Sledenje paketa dostavne službe GLS najdete na tej povezavi: https://gls-group.com/SI/sl/sledenje-posiljki

Kontakt

Če potrebujete informacije, ki jih niste našli na naši spletni strani, nas prosim kontaktirajte. Vsa vprašanja nam lahko posredujete v elektronski obliki ali nas pokličete.

Klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka med 7.30 in 19.00 uro. Ostali oddelki so vam na voljo med 7.30 in 15.30 uro.

Klicni center (splošne informacije, vprašanja povezana z sledljivostjo vaših paketov)
Telefon: +386 1 500 11 50* ali +386 1 500 11 90*
E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

LEPO VAS PROSIMO ZA PRAVOČASEN PREVZEM PAKETA

Kupec je po Obligacijskem zakoniku naročen paket dolžan prevzeti in plačati odkupnino. Vkolikor kupec naročenega blaga, ki je poslano s plačilom po povzetju ne prevzame v nobenem primeru, in je po preteku čakalnega roka na pošti sedem (7) dni vrnjeni na naslov podjetja, se le-to NE šteje kot odstop od pogodbe, saj je slednja še vedno veljavno sklenjena in gre za enostranski nenapovedan odstop kupca od pogodbe. V kolikor kupec paketa ne prevzame s tem dejanjem podjetju povzroča finančno škodo. Kupec je v primeru neprevzema tako odgovoren za plačilo stroškov pošiljanja in pošiljanja/vračanja izdelkov podjetju, za kar mu bo prodajalec izstavil račun, ki ga je kupec dolžan poravnati, saj pogodbe ni prekinil. V primeru neplačila računa, se zadeva ureja s terjatvijo. Terjatve ureja zunanje podjetje. V primeru lažnih naročil bomo IP naslov predali v nadaljnjo obravnavo kot zlorabo. STROŠEK NEPREVZEMA NAROČILA STANE 25,00 EUR in vključujejo administrativne stroške, stroške pakiranja, pošiljanja in vračila pošiljke ter pogodbeno kazen.

Možnost plačila

V Otroški trgovini Miška je omogočeno plačilo na tri načine:
-  plačilo »po povzetju« z gotovino ali kartico (TRENUTNO NI MOŽNO DO PREKLICA ZARADI VIRUSA COVID 19 )
-  plačilo po predračunu ali ponudbi za plačilo z »nakazilom na TRR«

-  plačilo »s kartico« ob prevzemu »po povzetju« dostavne službe GLS (za to storitev GLS zaračunava provizijo) (TRENUTNO NI MOŽNO DO PREKLICA ZARADI VIRUSA COVID 19 )
-  plačilo »s kartico« (v primeru obročnega plačila na sedežu podjetja)Izdelki, ki niso na zalogi in bodo naročeni izključno od proizvajalca ali dobavitelja so plačljivi po ponudbi/predračunu pred dobavo. Neplačanih izdelkov ali opreme ne bomo dobavili! Brezplačna dostava v kolikor je objavljena akcija gre za kodo kupona velja le za nakup v vrednosti nad 50 eur (koda bona) in do skupne teže 20kg!

Preberite več: Možnost plačila

Več prispevkov