Izbrani izdelki

Nova kolekcija

O podjetju

SPLOŠNI POGOJI NAJEMA OTROŠKEGA GLOBOKEGA VOZIČKA

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
najema otroškega globokega vozička Amatim Miloš Drnovšek s.p.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen (namen in obseg SPP)

1. člen
(namen in obseg SPP)
1.1. Splošni pogoji poslovanja najema otroškega vozička Amatim Miloš Drnovšek s.p.so sestavni del pogodbe o najemu otroškega vozička v lasti Amatim Miloš Drnovšek s.p. Izvedeno naročilo na naročilu hkrati pomeni izrecno izjavo obeh pogodbenih strank, da sta v celoti seznanjeni z vsebino teh SPP in jih v celoti sprejemata.

1.2. Ti splošni pogoji urejajo pogodbena razmerja med najemnikom otroškega vozička in Amatim Miloš Drnovšek s.p. ter se z njimi določajo pogoji poslovanja.

2. člen (pojmi)

2.1. Pojmi določeni v teh splošnih pogojih imajo naslednji pomen:
a) »SPP« pomeni splošne pogoje poslovanja najema otroškega globokega vozička v lasti Amatim Miloš Drnovšek s.p.;
b) »najemnik« je fizična ali pravna oseba, ki naroči z izvedbo naročila o najemu z tem sklene z Amatim Miloš Drnovšek s.p. pogodbo o najemu otroškega globokega vozička;
c) »Amatim Miloš Drnovšek s.p.« je samostojni podjetnik za opravljanje storitev kupcem Otroška trgovina Miška in drugim naročnikom in je najemodajalec;
d) »otroški voziček« je otroški globoki voziček v lasti Amatim Miloš Drnovšek s.p., ki se oddaja v najem strankam
e) »spletno naročilo o najemu« je pogodba o najemu otroškega vozička Amatim Miloš Drnovšek s.p., ki jo skleneta Amatim Miloš Drnovšek s.p.. in najemnik
f) »zapisnik o stanju otroškega vozička« je zapisnik v katerem Amatim Miloš Drnovšek s.p. in najemnik ugotovita stanje otroškega vozička ob prevzemu in vrnitvi.

3. člen (predmet najema)

3.1. Predmet najema skladno s SPP je otroški globoki voziček konstrukcija z kolesi ter z pripadajočimi komponentami globoka košara, športni del, avtosedež lupinica 0-13 kg, prevleka za košaro, prevleka za noge za športni del, prevleka za noge za lupinico v lasti Amatim Miloš Drnovšek s.p., ki je podrobneje določen v pogodbi o najemu. 

4. člen (trajanje najema)

4.1. Najemnik in Amatim Miloš Drnovšek s.p. se s pogodbo (spletnem naročilu) o najemu dogovorita o času trajanja najema.

4.2. Sestavni del pogodbe o najemu je zapisnik o stanju otroškega vozička, v katerem Amatim Miloš Drnovšek s.p. in najemnik ugotovita stanje otroškega vozička ob prevzemu in ob vrnitvi.

4.3. Najem je možen najmanj do 1 meseca in največ za do 6 mesecev. Najem se podaljšuje s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

II. PRAVILA UPORABE

5. člen (obveznosti najemnika)


5.1. Najemnik je dolžan pri uporabi najetega otroškega vozička ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja.

5.2. Najemnik je dolžan vsako večjo tehnično napako, morebitno prometno nesrečo, poškodbo ali odtujitev otroškega vozička nemudoma sporočiti Amatim Miloš Drnovšek s.p.in ravnati v skladu z navodili Amatim Miloš Drnovšek s.p.

5.3. V primeru udeležbe otroškega vozička v prometni nesreči, je najemnik dolžan nemudoma, najkasneje pa naslednji delovni dan po nesreči obvestiti Amatim Miloš Drnovšek s.p. o primeru. Najemnik je dolžan opisati dejstvo oz. okoliščino v kateri je bil voziček udeležen skupaj z dodatno dokumentacijo, ki izkazuje okoliščine nesreče (policijski zapisnik, evropsko poročilo o prometni nesreči, poročile zavarovalnice,…).

5.4. Najemnik z vračilom otroškega vozička izjavlja, da slednji ni bil udeležen v prometni nesreči oziroma, da je v primeru nesreče Amatim Miloš Drnovšek s.p. posredoval vse zahtevane podatke skladno s podčlenom 5.3. teh SPP.

5.5. V kolikor je bil otroški voziček udeležen v prometni nesreči in je to izkazano z okoliščinami iz podčlena 5.3. SPP, Amatim Miloš Drnovšek s.p. v roku 10 delovnih dni zagotovi nadomestni otroški voziček iste kategorije, pri čemer z nadomestitvijo vozička ni izključena odgovornost najemnika za poškodbe prvotnega vozička skladno s podčlenom 5.8. SPP

5.6. V kolikor najemnik ravna v nasprotju z določilom člena 5.2. SPP je najemnik Amatim Milošu Drnovšku s.p.odškodninsko odgovoren za morebitno škodo zaradi opustitve svojih obveznosti po SPP.

5.7. Najemnik je dolžan otroški voziček uporabljati kot dober gospodar, skladno s pogodbo in SPP ter skladno z namenom stvari in po končanem najemu Amatim Miloš Drnovšek s.p. predati otroški voziček v takšnem stanju, kot ga je prevzel. Stanje otroškega vozička ob prevzemu in vrnitvi najemnik in Amatim Miloš Drnovšek s.p. ugotovita z zapisnikom o stanju otroškega vozička.

5.8. Najemnik je najemodajalcu odgovoren:
- za poškodbe na zunanjem in notranjem delu otroškega vozička, ogrodju,koles ter vso pripadajočo opremo ki jo je najemnik prevzel.
- za poškodbe prevleke otroškega vozička
za poškodbe varnostnega pasu otroškega vozička,ki niso posledica normalne rabe otroškega vozička skladno s Pogodbo o najemu in SPP.
Najemnik je dolžan povrniti škodo zaradi poškodbe otroškega vozička tudi v primeru, da so poškodbe otroškega vozička nastale v prometni nesreči za katero najemnik ni odgovoren.

V primeru poškodb otroškega vozička, ki ob pregledu niso bile vidne in se ugotovijo naknadno, si Amatim Miloš Drnovšek s.p. pridržuje pravico, da v roku 3 (treh) delovnih dni po končanem najemu obvesti najemnika o povzročeni škodi, za katero najemnik odgovarja. V tem primeru Amatim Miloš Drnovšek s.p. najemniku izstavi račun v višini ugotovljene škode ali zmanjša vrednost vračila kavcije oz. v primeru, da otroškega vozička ni več mogoče popraviti na način, da bi ga bilo še mogoče varno uporabljati najemniku zaračuna strošek v višini priporočene maloprodajne cene opreme.

Pri prevzemu otroškega vozička je potrebno ob podpisu pogodbe položiti tudi kavcijo (varščino) za morebitno nastalo škodo najemodajalcu. Znesek varščine znaša 250 eur (z besedo dvesto pedeset evrov). O plačilu varščine se najemniku izda potrdilo, ki je sestavni del pogodbe. Varščina je namenjena pokrivanju morebitne škode, nastale iz tega pogodbenega razmerja za katero odgovarja najemnik ter pokrivanju stroška čiščenja v znesku 50,00 EUR, v kolikor je otroški voziček vrnjen neočiščen. Če je otroški voziček vrnjen v brezhibnem stanju, se varščina povrne najemniku v gotovini ob vrnitvi otroškega vozička. Ali se mu vrne na na tekoči račun z zmanjšano vrednostjo za strošek transakcije.

V primeru neočiščenega otroškega vozička, se zaračuna čiščenje v znesku 50,00 EUR (z besedo: petdeset EUR). Najemnik s podpisom teh SPP izrecno izjavlja, da se v primeru vrnitve neočiščenega otroškega vozička čiščenje poračuna tako, da se znesek 50,00 EUR odbije od dane varščine.

Najemnik je dolžan ravnati z otroškim vozičkom po navodilih proizvajalca otroškega vozička, ki so priloženi in predani ob najemu otroškega vozička. Čiščene vozička je po navodilih proizvajalca na etiketi prevleke ali na samem navodilu.

Uporabnik je dolžan z izposojenim izdelkom ravnati pazljivo ter skrbeti zanj kot dober gospodar, kar predvsem pomeni:
1. da bo opremo uporabljal izključno za namene določene v navodilih za uporabo ter skladno s Pogodbo o najemu in SPP in v skladu z navodili za uporabo,
2. da poskrbi, da bo vrnjen izdelek čist, brez vidnih sledov umazanije,
3. da bo otroški voziček vrnil nepoškodovan z osebno dostavo v original embalaži kot je prejel izdelek pod pogoji, da je izdelek V USTREZNI EMBALAŽI.
V primeru, da bo vrnjen izdelek umazan ali poškodovan do te mere, da ga ne bo več možno očistiti ali varno uporabljati, se šteje za poškodovanega oz. uničenega. V tem primeru izvajalec zaračuna stroške v višini priporočene maloprodajne cene opreme.

V kolikor najemnik po izteku najemnega razmerja ne vrne otroškega vozička in ga najemodajalec pisno opozori na kršitev, najemnik pa kljub opominu otroškega vozička ne vrne, je najemodajalec upravičen do pogodbene kazni v višini priporočene maloprodajne cene izdelka.

5.7. Proces naročanja poteka preko spletnega obrazca naročila na spletni strani https://www.babyotroskatrgovinamiska.eu/index.php/sl-SI/izposoja-opreme, osebno na naslovu Amatim Miloš Drnovšek s.p., Rožna ulica 9. 8210 Trebnje.

5.8. Stranka se identificira z osebnim dokumentom ali izkazom transakcije na trr. Podatki na dokumentu se morajo ujemati s podatki navedenimi na naročilu (pogodbi) o najemu.

5.9. Najemnik daje Amatim Miloš Drnovšek s.p. izrecno soglasje za uporabo zgoraj navedenih podatkov skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

6. člen (cena najema)

6.1. Višina najemnine za najem otroškega vozička je določena na spletni strani in v Ceniku, ki predstavlja prilogo št. 1 teh SPP.

6.2. Za plačilo najemnine Amatim Miloš Drnovšek s.p.izda najemniku račun neposredno ob sklenitvi pogodbe o najemu. V kolikor je najemnik fizična oseba mora račun poravnati neposredno ob izdaji računa ali predhodno plačilo na trr.

6.3. V primeru zamude s plačilom je najemnik dolžan plačati tudi zakonske zamudne obresti.

6.4. Varščina se položi  ob sklenitvi pogodbe o najemu otroškega vozička, za kar se stranki izda potrdilo o plačilu, ki je sestavni del pogodbe o najemu.

7. člen (obveznosti Amatim Miloš Drnovšek s.p..)

7.1. Amatim Miloš Drnovšek s.p.je dolžan:
- predati najemniku otroški voziček,
- seznaniti najemnika s pogoji najema v pisni obliki ali z pogoji najema, ki so objavljeni na spletni strani trgovine
- Amatim Miloš Drnovšek s.p.bo naročen otroški voziček pripravil za oddajo v najem. Najemnik bo o možnem datumu prevzema obveščen po telefonu na telefonsko številko ali po e-pošti, navedeno v spletnem obrazcu za naročilo otroškega vozička.

8. člen (pogodba o najemu)

8.1. Amatim Miloš Drnovšek s.p. in najemnik skleneta pogodbo o najemu otroškega vozička, ki vsebuje:
- podatke o najemniku (ime in priimek, naslov, tel. številka);
- dogovor o času trajanja najema;
- natančno opredelitev otroškega vozička (znamka, tip, barva)
- zapisnik o stanju otroškega vozička;
- osebne podatke o najemniku otroškega vozička
- določbo, ki napotuje na uporabo SPP.

III. PRENEHANJE POGODBE

9. člen (odpoved najema)

9.1. Najemnik in Amatim Miloš Drnovšek s.p.lahko kadarkoli prekineta pogodbeno razmerje z odpovednim rokom 8 dni (redna odpoved pogodbe)

9.2. Odpoved mora biti podana pisno in odposlana po pošti ali e-pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

9.3. Redna ali izredna odpoved pogodbe o najemu se nasprotni stranki vedno vroča zgolj po običajni pošti, in sicer s priporočeno pošiljko na naslov stranke naveden na pogodbi o najemu. V kolikor pogodbena stranka na tem naslovu pošte ne prevzame in ne sporoči drugega naslova za vročanje, se šteje odpoved za vročeno s potekom 16 (šestnajst) dnevnega roka od dneva oddaje pošiljke na pošto.

IV. REŠEVANJE SPOROV

10. člen (reševanje sporov)

10.1. Morebitne spore, ki izvirajo iz pravnega razmerja po pogodbi o najemu oz. teh SPP, bosta Amatim Miloš Drnovšek s.p. in najemnik reševala sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Trebnjem.

V. DRUGE DOLOČBE

11. člen (protikorupcijska klavzula)

11.1. Ti splošni pogoji in pogodba o najemu, ki je sklenjena na podlagi teh splošnih pogojev so nični, če kdo v imenu ali na račun pogodbene stranke zaposlenemu, članu organa vodenja, članu organa nadzora, predstavniku, zastopniku ali posredniku pri nasprotni pogodbeni stranki obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla,
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je nasprotni pogodbeni stranki povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi zaposlenemu, članu organa vodenja, članu organa nadzora, predstavniku, zastopniku ali posredniku pri nasprotni pogodbeni stranki, pogodbeni stranki ali njenemu zaposlenemu, članu organa vodenja, članu organa nadzora, predstavniku, zastopniku ali posredniku.

11.2. Ti splošni pogoji in pogodba o najemu, ki je sklenjena na podlagi teh splošnih pogojev so nični tudi v primeru poskusa kateregakoli ravnanja iz prejšnjega odstavka.

11.3. V kolikor se splošni pogoji in pogodba o najemu še niso pričeli uporabljati in je bilo storjeno katerokoli ravnanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena, se šteje, da splošni pogoji in pogodba o najemu niso bili sklenjeni.

12. člen (pisna oblika komunikacije)

12.1. Za pisno obliko komunikacije v zvezi s temi SPP in v zvezi s pogodbo o najemu se šteje vsako sporočilo z vsemi priponkami oziroma priloženimi dokumenti, ki je med pogodbenima strankama poslano oziroma prejeto s priporočeno pošiljko preko običajne pošte .

Za datum prejema se šteje datum dviga priporočene pošiljke.

VI. KONČNE DOLOČBE

13. člen (veljavnost in spremembe SPP)

13.1. SPP začnejo veljati dne 1.1.2018 in veljajo za nedoločen čas. Amatim Miloš Drnovšek s.p. lahko kadarkoli dopolni ali spremeni SPP, pri čemer vedno veljajo dopolnjeni in/ali spremenjeni splošni pogoji, ki jih Amatim Miloš Drnovšek s.p.objavi na spletni strani Otroška trgovina Miška www.babyotroskatrgovinamiska.eu, kjer so vsem javno dostopni. Spremembe in dopolnitve SPP začnejo veljati z dnem navedenim na SPP.

13.2. Spremenjeni ali dopolnjeni SPP začnejo veljati z dnem navedenim v spremembah in/ali dopolnitvah SPP.

 

Trebnje, dne 1.1. 2018

Miloš Drnovšek
Direktor Amatim Miloš Drnovšek s.p.


Zasebnost in piškotki

Varovanje in varnost osebnih podatkov

Splošno

Podjetje AMATIM Miloš Drnovšek s.p. (v nadaljevanju »Trgovec«) se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine. Zbrane osebne podatke bo Trgovec uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Trgovec spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost vseh uporabnikov spletne trgovine, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred vsakršnimi kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu Trgovec posveča pozornost in izredno skrb, saj se zaveda občutljive narave tega področja.

Uporaba osebnih podatkov

Trgovec za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, vodi, zbira, shranjuje in obdeluje naslednje uporabnikove podatke:

 • ime in priimek;
 • naslove za dostavo;
 • firmo oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
 • davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
 • naslov elektronske pošte (uporabniško ime);
 • geslo v šifrirani obliki;
 • kontaktno telefonsko številko;
 • državo bivanja;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini ali na facebooku.
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, Trgovec ne odgovarja.

Vsi uporabniški računi, ki so bili na naši strani ustvarjeni pred 25.5.2018 ter vsi osebni podatki, ki ste nam jih pri oddaji naročil ali kakorkoli drugače pustili pred 25.5.2018 bodo skladno z zgoraj navedeno uredbo GDPR izbrisani, saj jih ne smemo več obdelovati.

Osebni podatek je vsaka informacija, ki vas identificira:

 •  – vaše ime
 •  – priimek
 •  – naslov
 •  – telefon
 •  – elektronski naslov.

Izvajanje politike zasebnosti

Trgovec ima, skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, varovanje osebnih podatkov urejeno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.

Vse pri Trgovcu redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z določili Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov in z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s Trgovcem.

Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da s pisno izjavo Trgovcu sporočijo preklic registracije. Pred podajo izjave o preklicu registracije mora uporabnik Trgovcu poravnati vse še neporavnane obveznosti iz naslova opravljenih nakupov v spletni trgovini. Trgovec bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine v okviru te politike zasebnosti varoval tudi v primeru preklica registracije.

Varstvo otrok

Oglasna sporočila bodo jasno razvidna (upoštevajoč starost) in jasno ločena od iger in tekmovanj. Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti. Ponudnik ne sme sprejemati naročil od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecnega dovoljenja njegovih staršev ali skrbnikov. 

Ponudnik brez izrecnega dovoljenja njihovih staršev ali skrbnikov ne sme sprejemati kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke. Prav tako ponudnik tretji osebi ne sme izdajati podatkov, sprejetih od otrok, izjema so starši oziroma skrbniki. Ponudnik ne sme ponujati prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke.

Pravica do obveščanja

Imate pravico do ne plačljivih informacij o vaših osebnih podatkih, s katerimi razpolagamo, kot tudi pravico do izbrisa teh podatkov. Če imate vprašanja glede izbrisa, predelave ali uporabe vaših podatkov, se obrnite na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali nam pošljite zahtevek po pošti.   

Obvestila o stanju naročila: pridržujemo si pravico, da vas na vpisano tel. številko,  elektronski naslov preko sms ali elektronskega sporočila obvestimo, ko je vaše naročilo odposlano in če artikli niso bili prevzeti od 3 do 5 dni. Če artikli niso bili prevzeti več kot 5 dni, si pridržujemo pravico klica na posredovano telefonsko številko, kot opomnik za prevzem artiklov.

Obvestila: po prijavi na obvestila bosta vaše ime, tel. številka in vaš elektronski naslov z vašim dovoljenjem uporabljena v reklamne namene, dokler se iz obveščanja ne odjavite. Na prejemanje obvestil se prijavite le, če je ob naročilu obkljukano posebno polje, ki vam omogoča prijavo. 

Vse fotografije izdelkov so simbolične in ne odražajo nujno in v celoti lastnosti izdelka, zato služijo zgolj kot informativni prikaz!

V primeru vpisa e-mail (elektronski naslov)  naslova na Facebook ali v obrazec na prvi strani www.babyotroskatrgovinamiska.eu oz. www.lorelli.si , preko katerega pridobite kupon ali popust na vaše naročilo, bomo vaš e-mail naslov shranili za namene obveščanja o posebnih ugodnostih in promocijah spletne trgovine www.babyotroskatrgovinamiska.eu ali www.lorelli.si . Iz baze prejemnikov obvestil se lahko kadarkoli odjavite s sporočilom na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.  ali s klikom na povezavo 'Odjava' na dnu promocijskih e-mail sporočil.

Za odjavo od občasnih promocijskih SMS sporočil na prejeto SMS spročilo odgovorite z besedilom "Odjava" in vašo telefonsko številko bomo odstranili iz baze prejemnikov sporočil.

Pravica, da od podjetja AMATIM Miloš Drnovšek s.p. kot upravljalca osebnih podatkov kadarkoli zahtevam:

 •     Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:
 •     namene obdelave,
 •     vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah,
 •     predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
 •     obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.
 •     Razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.
 •     Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določim sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevam drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahtevam, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.
 •     Popravek netočnih osebnih podatkov.
 •     Omejitev obdelave, kadar:
 •     oporekam točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 •     je obdelava nezakonita in nasprotujem izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevam omejitev njihove uporabe,
 •     upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih jaz potrebujem za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
 •     Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličem to privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
 •     Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujem drugemu upravljavcu, ne da bi me prvotni upravljavec pri tem oviral.
 •     Prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov.
 •     Da zame ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z mano ali na podoben način name znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 •     Pravica, da zoper upravljavca vložim pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če menim, da obdelava mojih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Postopek uveljavljanja pravic

Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljalca, in sicer na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.  .

Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

Seznanjen sem, da mora upravljalec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov

Trgovec je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletne trgovine. Trgovec ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Trgovca.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno trgovino, kot tudi ob naročilu nakupa izdelkov, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Trgovec teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Trgovec podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo soglašal. Trgovec lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

Trgovec bo osebne podatke uporabnikov vodil v zbirki osebnih podatkov samo toliko časa, kot je nujno potrebno, da se doseže namen, za katerega se osebni podatki zbirajo in vodijo.

Ali bomo vaše osebne podatke dali na voljo drugim podjetjem?

Podatki bodo na voljo samo tistim subjektom, ki so nepogrešljivi za uresničevanje naših ciljev in subjektov, ki nas podpirajo pri opravljanju storitev v elektronski obliki, in sicer: plačila, kreditne in lizing storitve, kurirska služba, poštne storitve, dobavitelj samodejnega trženja , programator. Vaši podatki nikoli ne bodo na voljo drugim gospodarskim subjektom ali fizičnim osebam.

Dostavni službi bo Trgovec zaupal le potrebne podatke za dostavo v spletni trgovini kupljenih izdelkov (podatki o prejemniku in naslov za dostavo). Prek elektronske pošte bo Trgovec stopil v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za izvedbo nakupa v spletni trgovini ali ob obvestilu o dostavi paketa na vaš naslov, prek kontaktne telefonske številke pa le, če bo v postopku registracije oz. nakupa v spletni trgovini prišlo do težav, ali ko vas bo kontaktiral kurir pred dostavo.

Izjava našega pogodbenega partnerja GLS !

 

IZJAVA

O SKLADNOSTI UPRAVLJANJA Z OSEBNIMI PODATKI

 

 

 

Družba General Logistics Systems, logistične storitve,d.o.o., Cesta v Prod 84, 1129 Ljubljana (v nadaljevanju: GLS) podaja svojim pogodbenim partnerjem (v nadaljevanju: partner) naslednjo izjavo:

 

1.      Zavezujemo se in izjavljamo, da družba GLS v povezavi s pogodbami za dostavo pošiljk, kot upravljavec osebnih podatkov upravlja osebne podatke tretjih oseb (strank), ki so v pogodbenem razmerju z njenimi partnerji. Če je za določen namen upravljanja osebnih podatkov tudi drug subjekt, ki ni družba GLS, opredeljen kot upravljavec osebnih podatkov, se v zvezi z določenim namenom upravljanja osebnih podatkov razkrije identiteto tega subjekta.

 

2.      Nadalje se zavezujemo in navajamo, da tako upravljanje osebnih podatkov izvajamo v skladu z zadevnimi pravili o upravljanju osebnih podatkov, opredeljenimi v Splošnih pogojih poslovanja družbe GLS, zlasti ob upoštevanju določb Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, GDPR) ter nacionalne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov ter področne zakonodaje upoštevne pri poslovanju GLS.

 

3.      Zavezujemo se, da bomo pri vsakem upravljanju osebnih podatkov ali vsaki dejavnosti obdelave osebnih podatkov ravnali popolnoma v skladu z določbami predpisov, navedenih v točki 2 te izjave, in bomo enako skladnost zahtevali tudi od naših obstoječihpogodbenih in prihodnjih

morebitnih partnerjev.

 

4.      Izjavljamo, da bo družba GLS – pred začetkom upravljanja osebnih podatkov – storila vse, kar je v njeni moči, da bo vsakemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotovljena pravica do pridobivanja informacij, da bi se zagotovilo, da razpolaga z jasnimi in natančnimi informacijami o upravljanju njegovih osebnih podatkov in vseh njegovih pravicah v zvezi z upravljanjem podatkov povezanih s tem in o možnostih glede pravnih sredstev, ki so mu na voljo. V okviru teh prizadevanj nameravamo urediti celoten potek obdelave podatkov tako, da bo sledljiv in preverljiv za vsakogar.

 

5.      Za družbo GLS je varstvo osebnih podatkov ključna prednostna naloga pri upravljanju osebnih podatkov, s čimer zagotavlja posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, pravico da o njihovi uporabi samoodločajo. Da bi se ta cilj dosegel, zagotavljamo v skladu z določbami predpisov, navedenih v točki 2 te izjave, ustrezno varstvo osebnih podatkov, ki jih zberemo. Zaradi varstva osebnih podatkov uporabljamo tudi fizičnega varovanja podatkov, s katerimi se preprečuje uničenje podatkov, vsakršna nedovoljena sprememba, vpogled, uporaba ali razpošiljanje.

 

6.      Nadalje izjavljamo, da bomo v vseh naših dejavnostih sodelovali le s partnerji (podizvajalci), ki ravnajo vsaj v skladu z zahtevami, navedenimi in določenimi v vsakokrat veljavnih predpisih, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Ljubljana, 22.05.2018

Marko Maslakovič Division Manager

V imenu:

GLS General Logistics Systems, logistične storitve,d.o.o.

 

Kako bomo komunicirali z vami ?

Po e-pošti vam pošljemo informacije - v obliki glasil ali komercialnih ponudb prodajnega oddelka preko SMS-a ali klica ob dostavi in tradicionalne pošte. Lahko tudi komuniciramo preko klepeta v živo na naši spletni strani ali na naši FB strani.

 

Piškotki

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se shranijo na vaš računalnik ob obisku našega spletnega mesta in ne škodijo vaši strojni ali programski opremi. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik - ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni.

Uporabo piškotkov v Evropski uniji (EU) določa Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah 2002/58/ES, katere člen, ki se nanaša na piškotke in podobne tehnologije, je bil spremenjen z Direktivo 136/2009.

V slovenski zakonodaji uporabo piškotkov določa Zakon o elektronskih komunikacijah oziroma ZEKom-1 (Uradni list št. 109/2012), katerega člen 157 predstavlja pravno osnovo za skrb za zasebnost uporabnikov spleta.

Zakaj so piškotki potrebni? 

So temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa bolj učinkovito in prijazno.

Trgovec vsakemu uporabniku ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeli piškotek za identifikacijo, spremljanje nakupovalne košarice in zagotavljanje sledljivosti (t.i. “cookie”), ki se v pomnilniku strežnika shranjuje le za čas trajanja obiska spletne trgovine in se izbriše po eni uri neaktivnosti. Trgovec lahko na osebni računalnik uporabnika shrani tudi nekatere trajne piškotke, kot npr. identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki za prepoznavanje ob naslednjem obisku spletne trgovine ali ocene artiklov, s pomočjo katerega uporabnik ve, katere artikle je že ocenil, posredno pa tudi piškotke zunanje storitve Google Analytics, ki služijo analizi obiskov spletnega mesta. Trgovec lahko te podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Za potrebe zagotavljanja spletne varnosti Trgovec zbira tudi IP naslove, iz katerih uporabniki dostopajo do spletne trgovine.

Nekaj  primerov uporabe piškotkov:

 • za boljšo uporabniško izkušnjo spletne strani obiskovalcem prilagodimo prikaz vsebine glede na pretekle obiske
 • za shranjevanje izbire pri ustvarjanju ožjega izbora naprav in ponudbe ter njihove primerjave
 • za prepoznavanje vaše naprave (računalnik, tablica, mobitel), ki omogoča prilagajanje prikaza vsebine vaši napravi
 • za spremljanje obiska, kar omogoča preverjanje učinkovitosti prikaza vsebin in ustreznosti oglasov ter stalno izboljšavo spletnih strani
 • za delovanje določenih storitev so nujni (npr. spletne banke, spletne trgovine in druge oblike e-poslovanja, …)

Onemogočanje piškotkov

Vi odločite, ali boste dovolili shranjevanje piškotkov na vaši napravi. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate v vašem spletnem brskalniku.

Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate. 

Če spremenite ali izbrišete brskalnikovo datoteko s piškotki, spremenite ali nagradite vaš brskalnik ali napravo, boste morda morali ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika. Če pri tem potrebujete pomoč, lahko pogledate v brskalnikovi pomoči uporabnikom. Sledenju Google Analytics lahko onemogočite tudi na naslednji povezavi.

Piškotki, uporabljeni na tem spletnem mestu

Ime piškotka

Namen

Trajanje

Podjetje

_utma

Statistika ogledov spletne strani

2 leti

Google Analytics

_utmb

Statistika ogledov spletne strani

30 minut

Google Analytics

_utmc

Statistika ogledov spletne strani

Trajanje seje

Google Analytics

_utmv

Statistika ogledov spletne strani

Trajanje seje

Google Analytics

_utmz

Statistika ogledov spletne strani

6 mesecev

Google Analytics

act

Delovanje Facebook vtičnika

Trajanje seje

Facebook

c_user

Delovanje Facebook vtičnika

Trajanje seje

Facebook

csm

Delovanje Facebook vtičnika

Trajanje seje

Facebook

datr

Delovanje Facebook vtičnika

2 leti

Facebook

fr

Delovanje Facebook vtičnika

1 mesec

Facebook

lu

Delovanje Facebook vtičnika

2 leti

Facebook

p

Delovanje Facebook vtičnika

Trajanje seje

Facebook

presence

Delovanje Facebook vtičnika

Trajanje seje

Facebook

s

Delovanje Facebook vtičnika

Trajanje seje

Facebook

sub

Delovanje Facebook vtičnika

Trajanje seje

Facebook

xs

Delovanje Facebook vtičnika

Trajanje seje

Facebook

reg_fb_gate

Delovanje Facebook vtičnika

Trajanje seje

Facebook

reg_fb_ref

Delovanje Facebook vtičnika

Trajanje seje

Facebook

 

Sejni piškotek za delovanje spletne strani

Trajanje seje

Splošni pogoji najema opreme avtosedež

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
najema otroškega sedeža Amatim Miloš Drnovšek s.p.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen (namen in obseg SPP)

1. člen
(namen in obseg SPP)
1.1. Splošni pogoji poslovanja najema otroškega sedeža Amatim Miloš Drnovšek s.p.so sestavni del pogodbe o najemu otroškega sedeža v lasti Amatim Miloš Drnovšek s.p. Izvedeno naročilo na naročilu hkrati pomeni izrecno izjavo obeh pogodbenih strank, da sta v celoti seznanjeni z vsebino teh SPP in jih v celoti sprejemata.

1.2. Ti splošni pogoji urejajo pogodbena razmerja med najemnikom otroškega sedeža in Amatim Miloš Drnovšek s.p. ter se z njimi določajo pogoji poslovanja.

2. člen (pojmi)

2.1. Pojmi določeni v teh splošnih pogojih imajo naslednji pomen:
a) »SPP« pomeni splošne pogoje poslovanja najema otroškega sedeža v lasti Amatim Miloš Drnovšek s.p.;
b) »najemnik« je fizična ali pravna oseba, ki naroči z izvedbo naročila o najemu z tem sklene z Amatim Miloš Drnovšek s.p. pogodbo o najemu otroškega sedeža;
c) »Amatim Miloš Drnovšek s.p.« je samostojni podjetnik za opravljanje storitev kupcem Otroška trgovina Miška in drugim naročnikom in je najemodajalec;
d) »otroški sedež« je otroški sedež v lasti Amatim Miloš Drnovšek s.p., ki se oddaja v najem strankam
e) »spletno naročilo o najemu« je pogodba o najemu otroškega sedeža Amatim Miloš Drnovšek s.p., ki jo skleneta Amatim Miloš Drnovšek s.p.. in najemnik
f) »zapisnik o stanju otroškega sedeža« je zapisnik v katerem Amatim Miloš Drnovšek s.p. in najemnik ugotovita stanje otroškega sedeža ob prevzemu in vrnitvi.

3. člen (predmet najema)

3.1. Predmet najema skladno s SPP je otroški sedež skupine 0+ do 13 kg telesne teže otroka v lasti Amatim Miloš Drnovšek s.p., ki je podrobneje določen v pogodbi o najemu. 

4. člen (trajanje najema)

4.1. Najemnik in Amatim Miloš Drnovšek s.p. se s pogodbo (spletnem naročilu) o najemu dogovorita o času trajanja najema.

4.2. Sestavni del pogodbe o najemu je zapisnik o stanju otroškega sedeža, v katerem Amatim Miloš Drnovšek s.p. in najemnik ugotovita stanje otroškega sedeža ob prevzemu in ob vrnitvi.

4.3. Najem je možen za 1 mesec ali 1 leto. Najem se podaljšuje s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

II. PRAVILA UPORABE

5. člen (obveznosti najemnika)


5.1. Najemnik je dolžan pri uporabi najetega otroškega sedeža ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja.

5.2. Najemnik je dolžan vsako večjo tehnično napako, morebitno prometno nesrečo, poškodbo ali odtujitev otroškega sedeža nemudoma sporočiti Amatim Miloš Drnovšek s.p.in ravnati v skladu z navodili Amatim Miloš Drnovšek s.p.

5.3. V primeru udeležbe otroškega sedeža v prometni nesreči, je najemnik dolžan nemudoma, najkasneje pa naslednji delovni dan po nesreči obvestiti Amatim Miloš Drnovšek s.p. o primeru. Najemnik je dolžan opisati dejstvo oz. okoliščino v kateri je bil sedež udeležen skupaj z dodatno dokumentacijo, ki izkazuje okoliščine nesreče (policijski zapisnik, evropsko poročilo o prometni nesreči, poročile zavarovalnice,…).

5.4. Najemnik z vračilom otroškega sedeža izjavlja, da slednji ni bil udeležen v prometni nesreči oziroma, da je v primeru nesreče Amatim Miloš Drnovšek s.p. posredoval vse zahtevane podatke skladno s podčlenom 5.3. teh SPP.

5.5. V kolikor je bil otroški sedež udeležen v prometni nesreči in je to izkazano z okoliščinami iz podčlena 5.3. SPP, Amatim Miloš Drnovšek s.p. v roku 10 delovnih dni zagotovi nadomestni otroški sedež iste kategorije, pri čemer z nadomestitvijo sedeža ni izključena odgovornost najemnika za poškodbe prvotnega sedeža skladno s podčlenom 5.8. SPP

5.6. V kolikor najemnik ravna v nasprotju z določilom člena 5.2. SPP je najemnik Amatim Milošu Drnovšku s.p.odškodninsko odgovoren za morebitno škodo zaradi opustitve svojih obveznosti po SPP.

5.7. Najemnik je dolžan otroški sedež uporabljati kot dober gospodar, skladno s pogodbo in SPP ter skladno z namenom stvari in po končanem najemu Amatim Miloš Drnovšek s.p. predati otroški sedež v takšnem stanju, kot ga je prevzel. Stanje otroškega sedeža ob prevzemu in vrnitvi najemnik in Amatim Miloš Drnovšek s.p. ugotovita z zapisnikom o stanju otroškega sedeža.

5.8. Najemnik je najemodajalcu odgovoren:
- za poškodbe na zunanjem in notranjem delu otroškega sedeža
- za poškodbe prevleke otroškega sedeža
za poškodbe varnostnega pasu otroškega sedeža,ki niso posledica normalne rabe otroškega sedeža skladno s Pogodbo o najemu in SPP.
Najemnik je dolžan povrniti škodo zaradi poškodbe otroškega sedeža tudi v primeru, da so poškodbe otroškega sedeža nastale v prometni nesreči za katero najemnik ni odgovoren.

V primeru poškodb otroškega sedeža, ki ob pregledu niso bile vidne in se ugotovijo naknadno, si Amatim Miloš Drnovšek s.p. pridržuje pravico, da v roku 3 (treh) delovnih dni po končanem najemu obvesti najemnika o povzročeni škodi, za katero najemnik odgovarja. V tem primeru Amatim Miloš Drnovšek s.p. najemniku izstavi račun v višini ugotovljene škode ali zmanjša vrednost vračila kavcije oz. v primeru, da otroškega sedeža ni več mogoče popraviti na način, da bi ga bilo še mogoče varno uporabljati najemniku zaračuna strošek v višini priporočene maloprodajne cene opreme.

Pri prevzemu otroškega sedeža je potrebno ob podpisu pogodbe položiti tudi kavcijo (varščino) za morebitno nastalo škodo najemodajalcu. Znesek varščine znaša 30,00 EUR (z besedo trideset evrov). O plačilu varščine se najemniku izda potrdilo, ki je sestavni del pogodbe. Varščina je namenjena pokrivanju morebitne škode, nastale iz tega pogodbenega razmerja za katero odgovarja najemnik ter pokrivanju stroška čiščenja v znesku 20,00 EUR, v kolikor je otroški sedež vrnjen neočiščen. Če je otroški sedež vrnjen v brezhibnem stanju, se varščina povrne najemniku v gotovini ob vrnitvi otroškega sedeža. Ali se mu vrne na na tekoči račun z zmanjšano vrednostjo za strošek transakcije.

V primeru neočiščenega otroškega sedeža, se zaračuna čiščenje v znesku 20,00 EUR (z besedo: dvajset EUR). Najemnik s podpisom teh SPP izrecno izjavlja, da se v primeru vrnitve neočiščenega otroškega sedeža čiščenje poračuna tako, da se znesek 20,00 EUR odbije od dane varščine.

Najemnik je dolžan ravnati z otroškim sedežem po navodilih proizvajalca otroškega sedeža, ki so priloženi in predani ob najemu otroškega sedeža. Čiščene sedeža je po navodilih proizvajalca na etiketi prevleke.

Uporabnik je dolžan z izposojenim izdelkom ravnati pazljivo ter skrbeti zanj kot dober gospodar, kar predvsem pomeni:
1. da bo opremo uporabljal izključno za namene določene v navodilih za uporabo ter skladno s Pogodbo o najemu in SPP in v skladu z navodili za uporabo,
2. da poskrbi, da bo vrnjen izdelek čist, brez vidnih sledov umazanije,
3. da bo otroški sedež vrnil nepoškodovan z osebno dostavo ali po pošti v original embalaži kot je prejel izdelek pod pogoji, da je izdelek V USTREZNI EMBALAŽI in OBVEZNO Z OZNAKO PAZLIVEJŠE RAVNANJE.
V primeru, da bo vrnjen izdelek umazan ali poškodovan do te mere, da ga ne bo več možno očistiti ali varno uporabljati, se šteje za poškodovanega oz. uničenega. V tem primeru izvajalec zaračuna stroške v višini priporočene maloprodajne cene opreme.

V kolikor najemnik po izteku najemnega razmerja ne vrne otroškega sedeža in ga najemodajalec pisno opozori na kršitev, najemnik pa kljub opominu otroškega sedeža ne vrne, je najemodajalec upravičen do pogodbene kazni v višini priporočene maloprodajne cene izdelka.

5.7. Proces naročanja poteka preko spletnega obrazca naročila na spletni strani https://www.babyotroskatrgovinamiska.eu/index.php/sl-SI/izposoja-opreme, osebno na naslovu Amatim Miloš Drnovšek s.p., Rožna ulica 9. 8210 Trebnje.

5.8. Stranka se identificira z osebnim dokumentom ali izkazom transakcije na trr. Podatki na dokumentu se morajo ujemati s podatki navedenimi na naročilu (pogodbi) o najemu.

5.9. Najemnik daje Amatim Miloš Drnovšek s.p. izrecno soglasje za uporabo zgoraj navedenih podatkov skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

6. člen (cena najema)

6.1. Višina najemnine za najem otroškega sedeža je določena v Ceniku, ki predstavlja prilogo št. 1 teh SPP.

6.2. Za plačilo najemnine Amatim Miloš Drnovšek s.p.izda najemniku račun neposredno ob sklenitvi pogodbe o najemu. V kolikor je najemnik fizična oseba mora račun poravnati neposredno ob izdaji računa ali predhodno plačilo na trr.

6.3. V primeru zamude s plačilom je najemnik dolžan plačati tudi zakonske zamudne obresti.

6.4. Varščina se položi ob ob sklenitvi pogodbe o najemu otroškega sedeža, za kar se stranki izda potrdilo o plačilu, ki je sestavni del pogodbe o najemu.

7. člen (obveznosti Amatim Miloš Drnovšek s.p..)

7.1. Amatim Miloš Drnovšek s.p.je dolžan:
- predati najemniku otroški sedež,
- seznaniti najemnika s pogoji najema
- Amatim Miloš Drnovšek s.p.bo naročen otroški sedež dostavil na želeni naslov v roku 10 dni. Najemnik bo o dostavi obveščen po telefonu na telefonsko številko ali po e-pošti, navedeno v spletnem obrazcu za naročilo otroškega sedeža.

8. člen (pogodba o najemu)

8.1. Amatim Miloš Drnovšek s.p. in najemnik skleneta pogodbo o najemu otroškega sedeža, ki vsebuje:
- podatke o najemniku (ime in priimek, naslov, tel. številka);
- dogovor o času trajanja najema;
- natančno opredelitev otroškega sedeža (znamka, tip, barva)
- zapisnik o stanju otroškega sedeža;
- osebne podatke o najemniku otroškega sedeža
- določbo, ki napotuje na uporabo SPP.

III. PRENEHANJE POGODBE

9. člen (odpoved najema)

9.1. Najemnik in Amatim Miloš Drnovšek s.p.lahko kadarkoli prekineta pogodbeno razmerje z odpovednim rokom 8 dni (redna odpoved pogodbe)

9.2. Odpoved mora biti podana pisno in odposlana po pošti ali e-pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate." target="_blank">Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

9.3. Redna ali izredna odpoved pogodbe o najemu se nasprotni stranki vedno vroča zgolj po običajni pošti, in sicer s priporočeno pošiljko na naslov stranke naveden na pogodbi o najemu. V kolikor pogodbena stranka na tem naslovu pošte ne prevzame in ne sporoči drugega naslova za vročanje, se šteje odpoved za vročeno s potekom 16 (šestnajst) dnevnega roka od dneva oddaje pošiljke na pošto.

IV. REŠEVANJE SPOROV

10. člen (reševanje sporov)

10.1. Morebitne spore, ki izvirajo iz pravnega razmerja po pogodbi o najemu oz. teh SPP, bosta Amatim Miloš Drnovšek s.p. in najemnik reševala sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Trebnjem.

V. DRUGE DOLOČBE

11. člen (protikorupcijska klavzula)

11.1. Ti splošni pogoji in pogodba o najemu, ki je sklenjena na podlagi teh splošnih pogojev so nični, če kdo v imenu ali na račun pogodbene stranke zaposlenemu, članu organa vodenja, članu organa nadzora, predstavniku, zastopniku ali posredniku pri nasprotni pogodbeni stranki obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla,
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je nasprotni pogodbeni stranki povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi zaposlenemu, članu organa vodenja, članu organa nadzora, predstavniku, zastopniku ali posredniku pri nasprotni pogodbeni stranki, pogodbeni stranki ali njenemu zaposlenemu, članu organa vodenja, članu organa nadzora, predstavniku, zastopniku ali posredniku.

11.2. Ti splošni pogoji in pogodba o najemu, ki je sklenjena na podlagi teh splošnih pogojev so nični tudi v primeru poskusa kateregakoli ravnanja iz prejšnjega odstavka.

11.3. V kolikor se splošni pogoji in pogodba o najemu še niso pričeli uporabljati in je bilo storjeno katerokoli ravnanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena, se šteje, da splošni pogoji in pogodba o najemu niso bili sklenjeni.

12. člen (pisna oblika komunikacije)

12.1. Za pisno obliko komunikacije v zvezi s temi SPP in v zvezi s pogodbo o najemu se šteje vsako sporočilo z vsemi priponkami oziroma priloženimi dokumenti, ki je med pogodbenima strankama poslano oziroma prejeto s priporočeno pošiljko preko običajne pošte .

Za datum prejema se šteje datum dviga priporočene pošiljke.

VI. KONČNE DOLOČBE

13. člen (veljavnost in spremembe SPP)

13.1. SPP začnejo veljati dne 1.1.2018 in veljajo za nedoločen čas. Amatim Miloš Drnovšek s.p. lahko kadarkoli dopolni ali spremeni SPP, pri čemer vedno veljajo dopolnjeni in/ali spremenjeni splošni pogoji, ki jih Amatim Miloš Drnovšek s.p.objavi na spletni strani Otroška trgovina Miška www.babyotroskatrgovinamiska.eu, kjer so vsem javno dostopni. Spremembe in dopolnitve SPP začnejo veljati z dnem navedenim na SPP.

13.2. Spremenjeni ali dopolnjeni SPP začnejo veljati z dnem navedenim v spremembah in/ali dopolnitvah SPP.

 

Trebnje, dne 1.1. 2018

Miloš Drnovšek
Direktor Amatim Miloš Drnovšek s.p.

Opozorila in varnostni ukrepi ob uporabi nekaterih kategorij opreme

Opozorila in varnostni ukrepi ob uporabi nekaterih kategorij opreme
Prosimo, da se pred nakupom opreme seznanite s posebnimi opozorili in
varnostnimi ukrepi, ki jih je potrebno upoštevati ob uporabi nekaterih
kategorij opreme. Svetujemo, da pri odločitvi za nakup upoštevate priporočeno
najnižjo oziroma najvišjo starost uporabnika in potrebne spretnosti za pravilno in varno uporabo izdelka.
VARNOSTNI NAPOTKI IN OPOZORILA
Varnost in kakovost izdelkov, ki so na voljo v naših prodajalnah, je na prvem mestu. Kljub temu pred nakupom izdelka upoštevajte priporočila in napotke, navodila proizvajalca za varno ter pravilno uporabo izdelka. V primeru dodatnih vprašanj smo vam z veseljem na voljo. Prosimo, da med uporabo upoštevate tudi sledeča OPOZORILA in VARNOSTNE NAPOTKE!
VOZIČEK
OPOZORILO! OTROKA NIKOLI NE PUŠČAJTE SAMEGA BREZ NADZORA.
OPOZORILO! Otroka vedno pripnite z vsemi varnostnimi pasovi in tako preprečite nevarnost resnih poškodb. Otroka nikoli ne puščajte samega brez nadzora- lahko je izredno nevarno.
OPOZORILO! Izdelek ni primeren za tek ali rolanje!
GLOBOKA KOŠARA
OPOZORILO! V globoko košaro ne dajajte dodatne vzmetnice!
OPOZORILO! PREPREČITE RESNO NEVARNOST POŠKODB ZARADI PADCEV ALI ZDRSOV. OTROKA VEDNO PRIPNITE Z VARNOSTNIM PASOM.
OPOZORILO!
Otroka nikoli ne puščajte samega brez nadzora. Otroka vedno nadzirajte. Globoke košare ne uporabljajte kot posteljo v avtomobilu. Na ali okrog globoke košare ne pripenjajte ali nameščajte igrač z vrvicami. Globoke košare ne dajajte v bližino štedilnikov, grelnikov, odprtih ognjev, stopnic, odprtih oken ali drugih nevarnih predmetov, zaradi katerih se otrok lahko poškoduje.
AVTOSEDEŽ
OPOZORILO! NE uporabljajte v avtomobilih z aktivirano varnostno zračno blazino.
OPOZORILO! Avtosedeža ne nameščajte v smeri vožnje na prednji ali drugi avtomobilski sedež, ki je opremljen z aktivirano varnostno zračno blazino. Nevarnost resnih poškodb ali smrti!
OPOZORILO!Preprečite resno nevarnost poškodb zaradi padcev ali zdrsov. Otroka vedno pripnite z varnostnim pasom.
LEŽALNIK-GUGALNIK
OPOZORILO! Izdelka ne dvigujte za igralni lok. Igralnega loka nikoli ne uporabljajte namesto nosilnega ročaja.
OPOZORILO! Nevarnost zapletanja oz. zadavljenja. Ne dodajajte dodatnih trakov ali vrvic.
OPOZORILO! Otroka NIKOLI ne puščajte samega brez nadzora. Otroka VEDNO pripnite z vsemi varnostnimi pasovi. Izdelka NE UPORABLJAJTE za otroke, ki že samostojno sedijo. Izdelek NE UPORABLJAJTE za otroke težje od X kg (teža odvisna od posameznega izdelka).
Nevarnost padca: Otrokovi gibi lahko ležalnik gugalnik premaknejo oz. povzročijo zdrs le- tega.
Izdelka nikoli ne postavljajte v bližino kotov oz. roba miz, na stopnice ali na druge od tal dvignjene površine.
Izdelek vedno postavite na tla.
Izdelka NIKOLI ne dvigujte za igralni lok. Igralnega loka ne uporabljajte namesto nosilnega ročaja.
Ko je otrok v ležalniku- gugalniku le- tega NIKOLI ne dvigujte.
Izdelka NE uporabljajte v avtomobilu ali za potovanja v letalu.
Izdelka NIKOLI ne uporabljajte kot avtosedež ali globoko košaro.
HOJICA
OPOZORILO! Otroka nikoli ne pustite samega brez nadzora.
OPOZORILO! Onemogočite dostop do stopnic ali drugih neravnih površin.
OPOZORILO! Ne uporabljajte v bližini ognja!
Izdelek je namenjen otrokom, ki že samostojno sedijo (po približno dopolnjenem 6. mesecu do 12. meseca). Izdelek ni primeren za otroke, ki že samostojno hodijo ali so težji od X kg (obremenitev določi proizvajalec). Prepovedana je uporaba izdelka na prostem ali na cestah z naklonom. Izdelek vedno uporabljajte pod nadzorom odrasle osebe. Pazite, da otrok v hojici ne trči v steno ali druge trde predmete in na ta način preprečite nesreče. Pred vsako uporabo preverite ali so vsi sestavni deli dobro priviti/ pritrjeni in jih po potrebi ponovno privijte/ pritrdite ter se na ta način izognite morebitnim nevarnostim.
VISOKI STOL
OPOZORILO! Otroka nikoli ne pustite samega brez nadzora.
OPOZORILO! Otroka vedno pripnite z vsemi varnostnimi pasovi.
PRENOSNA POSTELJA
Na prenosno posteljo nikoli ne pritrdite kakršnih koli vrvic oz. trakov ali igrač.
Preden boste fiksirali dno postelje morajo biti vse stranice postelje vzravnane in fiksirane.
V postelji ne puščajte kakršnih koli stvari, ki bi lahko otroku služile kot pripomoček pri plezanju iz postelje.
Prenosna postelja ni primerna za otroke težje od X kg ali višje od X cm (starost in velikost določi proizvajalec).
OPOZORILO! Otroka nikoli ne pustite samega brez nadzora.
Kadar postelje ne boste mogli pravilno sestaviti je ne uporabljajte, temveč se posvetujte s svojim prodajalcem. Prenosna postelja je namenjena le za domačo uporabo. V prenosni postelji ne shranjujte kakršnih koli stvari.
OPOZORILO! Zavedajte se nevarnosti odprtega ognja in ostalih izvorov vročine, kot so električni in plinski grelniki, …, zato prenosne postelje nikoli ne postavljajte v njihovo bližino.
OPOZORILO! V postelji nikoli ničesar ne puščajte ali je ne postavljajte v bližino drugih predmetov, ki bi otroku lahko služili kot opora za plezanje iz postelje ali predstavljajo nevarnost davljenja- npr. trakovi, zavese, …
OPOZORILO! V prenosni postelji ne uporabljajte več kot ene vzmetnice.
Pomembno! Izdelek je primeren za uporabo, ko so vsi blokirni mehanizmi dobro in pravilno zaskočili. Pred uporabo izdelka natančno preverite ali so vsi blokirni mehanizmi dobro in pravilno zaskočili.
Dimenzija vzmetnice: 1200 mm x 600 mm.
STAJICE
Izdelek je primeren za otroke do največ X mesecev (starost navede proizvajalec).
OPOZORILO! Izdelka ne postavljajte v bližino odprtega ognja ali drugih izvorov vročine.
OPOZORILO! Izdelka ne uporabljajte brez osnove (ogrodja).
OPOZORILO! Preden boste otroka položili v stajico zagotovite, da je le- ta popolnoma razstavljena in da so vsi blokirni mehanizmi povsem zaskočili.